Warszawa, 18.01.2017 r.

 

Triangoo Sp. z o.o.
ul. Nakielska 4
01-106 Warszawa

 

W związku z inwestycją planowaną do współfinansowania z Funduszy Europejskich w ramach projektu „Opracowanie zautomatyzowanego stanowiska roboczego” zapraszamy do składania ofert na upublicznione zapytania ofertowe:

Wybór wykonawcy nowego produktu w ramach bonu na innowacje

Zapytanie dotyczy projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”.

Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Tryb postępowania o udzielenie zamówień: Upublicznione zapytanie ofertowe zgodnie z dokumentacją programową POIR, w szczególności na podstawie dokumentu „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Oferty na formularzu ofertowym prosimy składać do 27-01-2017 r. do godziny 16.00, zgodnie z dokumentacją zapytania ofertowego.

1. Pełne zapytanie ofertowe – plik do pobrania

2. Specyfikacja parametrów przedmiotu zamówienia. – plik do pobrania

3. Formularz oferty. – plik do pobrania

znajdują się na stronie internetowej www.triangoo.com

Z poważaniem
Janusz Pieczykolan
Adam Aleksander Zagajewski


OGŁOSZENIE WYNIKÓW – 30 styczeń 2017

Link do ogłoszenia – kliknij tutaj